Leveringsvilkår

Standardavtale for levering av elektrisk kraft.

Leveringsavtale GarantiKraft:

Kontraktsvilkår mellom kunde og FosenKraft AS for levering av kraft. Gjeldende fra januar 2013. Generelle vilkår: Generelt gjelder betingelsene gitt i Energibedriftenes Landsforening – Standard avtale for levering av elektrisk kraft §3, Standard kraftleveringskontrakt. Ved motstrid mellom de genereelle bransjevilkår og de spesielle vilkårene nedenfor, går de sistnevnte foran.

Personvern og bruk av informasjon

Vi anser personlig informasjon som navn, adr., e-post og telefon nr. som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder ditt abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.

Med avtale om levering av GarantiKraft gjelder følgende:

 1. Kraftprisen fastsettes hver måned i henhold til utviklingen i kraftmarkedets priser og vil følge vår innkjøpspris inkl. gjeldende påslag på 5,40 øre/kWh inkl. mva og elsetifikat. Prisen inkl. påslag skal, ikke overstige det til enhver tid gjeldende pristak. For GarantiKraft kommer i tillegg en risikokostnad for pristaket på mellom 0 og 4 øre/kWh inkl. mva, som prises separat.
 2. Pristaket er gitt og gjelder for en annonsert eller avtalt tidsperiode. FosenKraft vil før perioden utløper informere om eventuell endring i pristak.
 3. Ved flytting innen Fosenkrafts nettområde kan avtalen følge kunden.
 4. For GarantiKraft gjelder et månedlig fastledd på kr 39,- inkl. mva.
 5. Fastleddet utgjør pr kWh: Årsforbruk 10000 kWh 4,68 øre/kWh Årsforbruk 15000 kWh 3,12 øre/kWh Årsforbruk 20000 kWh 2,34 øre/kWh Årsforbruk 25000 kWh 1,87 øre/kWh Årsforbruk 30000 kWh 1,56 øre/kWh
 6. Avtalen løper til en av partene sier opp leveranseforholdet.
 7. Vi tar forbehol om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/ pålegg samt endringer i øvrige rammebetingelser for drift av kraftvirksomheten.
 8. FosenKraft AS forbeholder seg retten til å kunne avslå kunder hvor det ligger saklig grunn til det.
 9. Bytte av kraftleverandør skjer etter myndighetenes gjeldende forskrifter og retningslinjer.
 10. Eventuell kontrakt som kunden har med annen kraftleverandør, og som FosenKraft ikke er gjort kjent med, er kundens ansvar.
 11. Privatkunder er omfattet av vår Strømforsikring på følgende vilkår: Fri levereanse av kraft fra oss (gjelder ikke nettleie) i inntill 52 uker og maksimum kr 20.000,-, dersom du rammes av en midlertidig personskade som følge av ulykke.

Karenstid: 30 dager Dokumentasjom: Sykemelding/legeattest Dersom du ikke kommer inn under ordningen p.g.a. alder, er vilkårene utvidet til også å gjelde fri leveranse av kraft (ikke nettleie) for kr 5.000,- pr. år ved mer enn 50% varig medisinsk invaliditet p.g.a. ulykke. Dette vilkåret gjelder for aldersgruppen 70 – 80 år.